28 மே, 2014

A Man In Rain..!! computer graphics (Code in C)

Posted by Unknown

#include<stdio.h>
#include<dos.h>
#include<conio.h>
#include<graphics.h>
#include<stdlib.h>

//UDF for Rain
void rain(int x1,int y1,int x2,int y2)
{
int s,dx,dy,m,c=0,t=1;
float xi,yi,x,y;

dx=x2-x1;
dy=y2-y1;

if(abs(dx)>abs(dy))
s=abs(dx);
else
s=abs(dy);

xi=dx/(float)s;
yi=dy/(float)s;

x=x1;
y=y1;

putpixel(x1+0.5,y1+0.5,random(10));

for(m=0;m<s;m++)
{
c++;
x+=xi;
y+=yi;
if(getpixel(x,y)==4)
break;
if(c%10==0)
t++;
putpixel(x+0.5,y+0.5,0);
if(t%2==0)
putpixel(x+0.5,y+0.5,9);
}

}

//main function...
void main()
{
int gd=DETECT,gm=DETECT,c=-200,i=0,x=40,l=15,h=15,ht=0;
initgraph(&gd,&gm,"c:\\tc\\bgi");
cleardevice();
setcolor(BROWN);
line(0,201,600,201);

cont:

while(!kbhit())
{
setcolor(4);
ellipse(x,100,0,180,50,30);
line(x-50,100,x+50,100);
line(x,100,x,150);
circle(x-20,115,15);
line(x-20,130,x-20,175);
line(x-20,175,x-20-l,200);
line(x-20,175,x-20+l,200);
line(x-20,140,x,150);
line(x-20,140,x-20-h,160);


for(i=0;i<620;i+=20)
{
rain(i,c,i,200);
}
c++;
if(c==0)
c=-100;
setcolor(0);
delay(10);
ellipse(x,100,0,180,50,30);
line(x-50,100,x+50,100);
line(x,100,x,150);
circle(x-20,115,15);
line(x-20,130,x-20,175);
line(x-20,175,x-20-l,200);
line(x-20,175,x-20+l,200);
line(x-20,140,x,150);
line(x-20,140,x-20-h,160);

line(x+50,100,x+50,200);
x++;
l--;
if(l==-15)
l=15;
if(ht==1)
h++;
else h--;

if(h==15)
ht=0;
else if(h==-15)
ht=1;

}
if(getch()==' ')
{
while(!kbhit());
getch();
goto cont;
}

}
 
If u want like this code mail me i will send u to your mail..... 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
எமது தளத்தில் விளம்பரம் செய்ய விரும்புபவர்கள் ( antonavis713@gmail.com ) என்ற Email மூலம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ( குறைந்த கட்டணத்தில்.)

* நண்பர்களே இப்பதிவு உங்களக்கு பிடித்திருந்தால் உங்களது கருத்துக்களை மறக்காமல் தெரிவிக்கவும். 

>>> Facebook Page பக்கத்தில் Like பண்ணாதவர்கள்  கணினி தொழில்நுட்பம் Pageல் லைக் செய்திடுங்கள்.>>> Facebook Group  இல் இணையாதவர்கள் கணினி தொழில்நுட்பம் Group இல் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.


 

0 comments:

கருத்துரையிடுக

பிரபலமான இடுகைகள்